زهرا بصیری فرد

زهرا بصیری فرد

۰ارتباط ۱۶مهارت
تهران | تهران
مدیر پروژه
نوین هوشمند
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر پروژه
نوین هوشمند
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
برنامه نویس ارشد
آرمان رایانه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
برنامه نویس
آرمان رایانه
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات