نیما اقوامی آملی

نیما اقوامی آملی

مدیریت استراتژیک کسب و کار

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مؤسس و عضو هیئت مدیره
فکتودیو,کارخانه استارتاپ ها
کارشناسی دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
مدارک و گواهی‌نامه ها
Scrum Master
SCRUM ALLIANCE®
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مؤسس و عضو هیئت مدیره
فکتودیو,کارخانه استارتاپ ها
اFactUdio GigaFactory کارخانه استارتاپ های ایران همدست رشد ایده های ناب از تشکیل استارتاپ تا ایجاد کسب و کار های موفق (طی ۱۸ ماه)، تبدیل به شرکت ( طی ۳ سال) ،پرورش کارآفرینان همه فن حریف در FactLab (طی ۶ ماه ) و خلق تیم های حرفه ای برای انجام پروژه های فنّاورانه!
در کنار FactUdioR ها اینگونه ناب باشید...
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات