در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا MSP Advanced Practitioner را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MSP Advanced Practitioner را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MSP Advanced Practitioner را بصورت مبتدی و حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MSP Advanced Practitioner را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MSP Advanced Practitioner را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۹۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
کاربران منتخب