بهار حیدری

بهار حیدری

کارشناسی مهندسی صنایع

۵۷ارتباط ۱۳مهارت
کرمان | جیرفت
مسئول اجرایی کنترل کیفیت
پشمتاب یزد
کارشناسی دانشگاه ولایت
تحصیلات
دانشگاه ولایت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مسئول اجرایی کنترل کیفیت
پشمتاب یزد
مهارت ها
| ۲۸نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتیکامران خوش نگارعلی محمد فرداودی
| ۲۸نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتیکامران خوش نگارعلی محمد فرداودی
| ۲۸نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتیکامران خوش نگارعلی محمد فرداودی
| ۲۶نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتیکامران خوش نگارعلی محمد فرداودی
| ۲۶نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتیکامران خوش نگارعلی محمد فرداودی
| ۲۴نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتیکامران خوش نگارعلی محمد فرداودی
| ۲۳نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتیکامران خوش نگارعلی محمد فرداودی
| ۲۳نفر
رضا رحیمیامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتیکامران خوش نگارعلی محمد فرداودی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دراکثرموارد در امور فرهنگی دانشگاه فعالیت داشتم انجمن های علمی و فرهنگی و فعالیت در نشریه مربوط به رشته مهندسی صنایع به عنوان میئول نشریه همکاری داشتم