در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا MSPP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MSPP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MSPP را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MSPP را بصورت متوسط و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MSPP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
کاربران منتخب