میلاد رضایی فرد

میلاد رضایی فرد

دکترا مدیریت صنعتی

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مدیریت زنجیره تامین
پخش سون
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۵ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
مدیریت زنجیره تامین
پخش سون
۱۳۸۷ - ۱۳۸۸
آمار گیر
آمار
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
فروشنده
فروشگاه فرد
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۱۱
زنجیره تامین و لجستیک چابک

میلاد رضایی فرد پیمان تائبی
۱۳۹۶-۱۰
زنجیره تامین

میلاد رضایی فرد پیمان تائبی
۱۳۹۶-۰۹
رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین با روش درجه امکان خاکستری
۱۳۹۶-۰۸
تحلیل حساسیت برای شبکه های عصبی

میلاد رضایی فرد پیمان تائبی محمد رضایی فرد
۱۳۹۶-۰۷
توسعه یک مدل برای شناسایی تاثیر سطوح دانش بر‌عملکرد زنجیره تامین

میلاد رضایی فرد پیمان تائبی
ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین

میلاد رضایی فرد محمد رضایی فرد
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات