صام لامی

صام لامی

۰ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
کارمند
ایران خودرو
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی صنایع
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
استاندار ایزو
استاندار ایزو
جهاد دانشگاهی
اصول علوم و فنون مذاکره
دانشگاه پیام نور
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
کارمند
ایران خودرو
۱۳۹۷ اکنون
مدرس ریاضیات
موسسه گوهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مدیریت کنترل پروژه
شرکت برق اصفهان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
زبان انگلیسی
فتوشاپ
Icdl
توضیحات