در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Maya را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Maya را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Maya را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Maya را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Maya را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
کاربران منتخب