در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Microsoft Visual Studio C++ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Microsoft Visual Studio C++ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Microsoft Visual Studio C++ را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Microsoft Visual Studio C++ را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Microsoft Visual Studio C++ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
کاربران منتخب