در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Network Engineering را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Network Engineering را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Network Engineering را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Network Engineering را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Network Engineering را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب