فرزاد مرادی فر

فرزاد مرادی فر

کارشناسی ارشد نرم افزار

۵۳ارتباط ۱۸مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مدرس
دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۸۲ اکنون
مدرس
دانشگاه
مهارت ها
| ۱۵نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۱نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۱نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۱نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۱نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۰نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۰نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۰نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۰نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۰نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۰نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۶نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۶نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات