فرزاد مرادی فر

فرزاد مرادی فر

کارشناسی ارشد نرم افزار

۵۵ارتباط ۱۸مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مدرس
دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۸۲ اکنون
مدرس
دانشگاه
مهارت ها
| ۱۷نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۳نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۳نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۳نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۲نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۲نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۲نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۱نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۱نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۱نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۱۱نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۶نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۶نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات