فرزاد مرادی فر

فرزاد مرادی فر

کارشناسی ارشد نرم افزار

۵۱ارتباط ۱۸مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مدرس
دانشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۸۲ اکنون
مدرس
دانشگاه
مهارت ها
| ۱۳نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
بهمن طاعتینجمه ایرج
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۹نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۸نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۸نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۸نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۸نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۵نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
| ۵نفر
بهمن طاعتینجمه ایرج
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات