در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Network Security را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Network Security را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Network Security را بصورت مبتدی و حدود ۶۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Network Security را بصورت متوسط و حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Network Security را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۶۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب