در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Network Troubleshooting را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Network Troubleshooting را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Network Troubleshooting را بصورت مبتدی و حدود ۸۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Network Troubleshooting را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Network Troubleshooting را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب