در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا PostgreSQL را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PostgreSQL را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PostgreSQL را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PostgreSQL را بصورت متوسط و حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PostgreSQL را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷%
کاربران منتخب