در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Problem Solving را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Problem Solving را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Problem Solving را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Problem Solving را بصورت متوسط و حدود ۶۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Problem Solving را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب