مرتضی درویش

مرتضی درویش

کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

۰ارتباط ۱۵مهارت
تهران | تهران
Director of Marketing and Promotions
780 هف هشتاد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
Director of Marketing and Promotions
780 هف هشتاد
طراحی و اجرای کمپین های متفاوت تبلیغات و ایونت های تبلیغاتی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
Area Account Manager
GSM
call center manager
cell phone trainer
start Samsung sales promotion in iran
mall branding
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
Marketing Assistant
mita kish
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات