در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا RapidMiner را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که RapidMiner را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند RapidMiner را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند RapidMiner را بصورت متوسط و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند RapidMiner را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب