سید سعید براتی

سید سعید براتی

کارشناسی ارشد کشاورزی مهندسی منابع آب

۴۶ارتباط ۱۸مهارت
خراسان رضوی | مشهد
سرپرست اجرایی
مهاب دژشرق
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تحصیلات
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد کشاورزی مهندسی منابع آب
دانشگاه بیرجند
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی کشاورزی آب
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست اجرایی
مهاب دژشرق
اینجانب از دی ماه سال 95 بعنوان سرپرست کارگاه پروژه ی ویدیومتری خطوط فاضلاب مشهد به کارفرمایی شرکت آب و فاضلاب مشهد مشغول به فعالیت میباشم.
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست دفتر فنی
آوا توسعه توس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مسئول دفتر
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شرح وظایف: انجام اموراداری- تایپ- تنظیم صورتجلسات- پاسخگویی به تلفن- و...
مهارت ها
امیر رضا نوعیمهسا حسین پورمقدمنصیر رضایی نژادزهرا سنگین قصرحمید مکارم
| ۲۱نفر
امیر رضا نوعیمهسا حسین پورمقدمنصیر رضایی نژادزهرا سنگین قصرحمید مکارم
| ۲۰نفر
امیر رضا نوعیمهسا حسین پورمقدمنصیر رضایی نژادزهرا سنگین قصرامیر کارگزار
| ۲۰نفر
امیر رضا نوعیمهسا حسین پورمقدمنصیر رضایی نژادمهدی ابراهیمیامیر کارگزار
| ۱۹نفر
امیر رضا نوعیمهسا حسین پورمقدمنصیر رضایی نژادزهرا سنگین قصرحمید مکارم
| ۱۸نفر
امیر رضا نوعیمهسا حسین پورمقدمنصیر رضایی نژادامیر کارگزاررضا آریافر
| ۱۷نفر
امیر رضا نوعیمهسا حسین پورمقدمنصیر رضایی نژادحمید مکارمرضا آریافر
| ۱۳نفر
مهسا حسین پورمقدمنصیر رضایی نژادرضا آریافریونس خوش ظاهرنبی اله گودرزی
| ۶نفر
مهسا حسین پورمقدمامیر کارگزاریونس خوش ظاهرفاطمه سروشفاطمه صاحبی
| ۵نفر
مهسا حسین پورمقدمیونس خوش ظاهرفاطمه سروشفاطمه صاحبی
| ۴نفر
مهسا حسین پورمقدمیونس خوش ظاهرفاطمه سروش
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات