در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Raspberry Pi را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Raspberry Pi را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Raspberry Pi را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Raspberry Pi را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Raspberry Pi را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب