در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Redis را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Redis را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Redis را بصورت مبتدی و حدود ۶۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Redis را بصورت متوسط و حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Redis را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب