در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Social Media Marketing را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Social Media Marketing را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Social Media Marketing را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Social Media Marketing را بصورت متوسط و حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Social Media Marketing را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب