شادی مصباحی

شادی مصباحی

کارشناسی شهرسازی

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
مدیر برنامه
رواندرست
کارشناسی دانشگاه هنر
تحصیلات
دانشگاه هنر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی شهرسازی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر برنامه
رواندرست
مدیریت برنامه های کلینیک روانشناسی و مدیریت شبکه های اجتماعی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
Assistant General Manager
scientific instruments
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
دبیر سرویس خبر
سپیده دانایی
تولید و ترجمه ی اخبار روانشناسی برای ماهنامه
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات