در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Surfer 8 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Surfer 8 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Surfer 8 را بصورت مبتدی و حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Surfer 8 را بصورت متوسط و حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Surfer 8 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
کاربران منتخب