در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Surfer 8 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Surfer 8 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Surfer 8 را بصورت مبتدی و حدود ۱۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Surfer 8 را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Surfer 8 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب