امید کرمزاده ایرندگان

امید کرمزاده ایرندگان

کارشناس ارشد

۲۹ارتباط ۸مهارت
سیستان و بلوچستان | خاش
مدرس دانشگاه
مدرس
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هاتف
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هاتف
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدرس دانشگاه
مدرس
مهارت ها
| ۱۲نفر
محمد قبادیامین فاضلینبی اله گودرزیمیلاد رادمهدی ابراهیمی
| ۱۱نفر
امین فاضلینبی اله گودرزیمیلاد رادمهدی ابراهیمی
| ۹نفر
امین فاضلیمیلاد راد
| ۸نفر
امین فاضلیمیلاد راد
| ۸نفر
امین فاضلیمیلاد راد
| ۸نفر
امین فاضلیمیلاد راد
| ۸نفر
امین فاضلیمیلاد راد
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات