امید کرمزاده ایرندگان

امید کرمزاده ایرندگان

کارشناس ارشد

۳۱ارتباط ۸مهارت
سیستان و بلوچستان | خاش
مدرس دانشگاه
مدرس
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هاتف
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هاتف
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدرس دانشگاه
مدرس
مهارت ها
| ۱۳نفر
Farzaneh Bazziمحمد قبادیامین فاضلینبی اله گودرزیمیلاد راد
| ۱۲نفر
Farzaneh Bazziامین فاضلینبی اله گودرزیمیلاد رادمهدی ابراهیمی
| ۱۰نفر
Farzaneh Bazziامین فاضلیمیلاد راد
Farzaneh Bazziامین فاضلینبی اله گودرزیمیلاد راد
| ۹نفر
Farzaneh Bazziامین فاضلیمیلاد راد
| ۹نفر
Farzaneh Bazziامین فاضلیمیلاد راد
| ۹نفر
Farzaneh Bazziامین فاضلیمیلاد راد
| ۹نفر
Farzaneh Bazziامین فاضلیمیلاد راد
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات