در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا T-SQL را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که T-SQL را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند T-SQL را بصورت مبتدی و حدود ۶۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند T-SQL را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند T-SQL را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب