در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Teaching English as a Foreign Language را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Teaching English as a Foreign Language را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Teaching English as a Foreign Language را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Teaching English as a Foreign Language را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Teaching English as a Foreign Language را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
کاربران منتخب