در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Team Leadership را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Team Leadership را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Team Leadership را بصورت مبتدی و حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Team Leadership را بصورت متوسط و حدود ۶۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Team Leadership را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
کاربران منتخب