سارا صدرجهانی

سارا صدرجهانی

کارشناسی علوم کامپیوتر

۶۴ارتباط ۱۰مهارت
تهران | تهران
مسئول it
دانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مسئول it
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
تدریس خصوصی و گروهی ریاضی ودروس مربوط به آن
موسسه کرامت
مهارت ها
| ۴۵نفر
نبی اله گودرزییوسف 
یوسف بیرامی رادبهنام پاشا زانوسسعید میرزاییجریان قدرت
| ۴۴نفر
نبی اله گودرزییوسف 
یوسف بیرامی رادبهنام پاشا زانوسسعید میرزاییجریان قدرت
| ۴۲نفر
نبی اله گودرزییوسف 
یوسف بیرامی رادبهنام پاشا زانوسسعید میرزاییجریان قدرت
| ۴۲نفر
نبی اله گودرزییوسف 
یوسف بیرامی رادبهنام پاشا زانوسسید جابر موسویسعید میرزایی
| ۳۹نفر
نبی اله گودرزییوسف 
یوسف بیرامی رادبهنام پاشا زانوسسعید میرزاییجریان قدرت
| ۳۹نفر
نبی اله گودرزیآرش دانابهنام پاشا زانوسسعید میرزاییجریان قدرت
| ۳۷نفر
نبی اله گودرزیبهنام پاشا زانوسسعید میرزاییجریان قدرتنصیر نعمتی
| ۳۷نفر
نبی اله گودرزیبهنام پاشا زانوسسعید میرزاییجریان قدرتنصیر نعمتی
| ۱۴نفر
نبی اله گودرزیبهنام پاشا زانوسسعید میرزاییجریان قدرتنصیر نعمتی
| ۱۴نفر
نبی اله گودرزیبهنام پاشا زانوسسعید میرزاییجریان قدرتنصیر نعمتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات