در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Teamwork را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Teamwork را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Teamwork را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Teamwork را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Teamwork را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
کاربران منتخب