در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Teamwork را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Teamwork را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Teamwork را بصورت مبتدی و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Teamwork را بصورت متوسط و حدود ۷۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Teamwork را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۷۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۵۲%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۸%
کاربران منتخب