در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Unit Testing را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Unit Testing را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Unit Testing را بصورت مبتدی و حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Unit Testing را بصورت متوسط و حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Unit Testing را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
کاربران منتخب