در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Unit Testing را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Unit Testing را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Unit Testing را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Unit Testing را بصورت متوسط و حدود ۱۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Unit Testing را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۵%
کاربران منتخب