در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا VMware vCenter را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که VMware vCenter را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند VMware vCenter را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند VMware vCenter را بصورت متوسط و حدود ۴۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند VMware vCenter را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب