در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Vensim را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Vensim را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Vensim را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Vensim را بصورت متوسط و حدود ۳۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Vensim را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
کاربران منتخب