در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Virtualization را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Virtualization را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Virtualization را بصورت مبتدی و حدود ۴۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Virtualization را بصورت متوسط و حدود ۳۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Virtualization را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۳۳%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب