در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Web Development را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Web Development را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Development را بصورت مبتدی و حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Development را بصورت متوسط و حدود ۴۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Development را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۸%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۵%
کاربران منتخب