در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Web Development را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Web Development را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Development را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Development را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Web Development را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب