هومان هرمزدی

هومان هرمزدی

مدری دوره های زبان PHP و سیستم مدیریت محتوای Wordpress

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
مدرس IT
آموزشگاه هورداد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مدرس IT
آموزشگاه هورداد
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات