در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Windows 7 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Windows 7 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows 7 را بصورت مبتدی و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows 7 را بصورت متوسط و حدود ۷۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Windows 7 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۷۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۳۰%
کاربران منتخب