در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Windows 7 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Windows 7 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows 7 را بصورت مبتدی و حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows 7 را بصورت متوسط و حدود ۷۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Windows 7 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۷۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۴%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
کاربران منتخب