در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Windows 7 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Windows 7 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows 7 را بصورت مبتدی و حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Windows 7 را بصورت متوسط و حدود ۷۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Windows 7 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۷۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
کاربران منتخب