در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا WooCommerce را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که WooCommerce را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند WooCommerce را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند WooCommerce را بصورت متوسط و حدود ۸۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند WooCommerce را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب