در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا WooCommerce را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که WooCommerce را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند WooCommerce را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند WooCommerce را بصورت متوسط و حدود ۶۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند WooCommerce را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب