محمد دلبری قاسمی

محمد دلبری قاسمی

کارشناسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱ارتباط ۸مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
دانشگاه فنی حرفه ای دزفول
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
-
دیپلم علوم کامپیوتر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات