در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا ZBrush را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ZBrush را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند ZBrush را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ZBrush را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند ZBrush را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب