مهران صبری

مهران صبری

کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای سما (دانشگاه آزاد)
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات