احمد حیدری

احمد حیدری

کارشناسی ارشد آمار زیستی- heidariahmad2012@gmail.com

۳ارتباط ۹مهارت
گلستان | گرگان
مدرس کارگاه های آموزشی(spss)
مرکز تحقیقات بیمارستان 5 آذر گرگان
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد آمار زیستی
معدل 18.67
دانشگاه شیراز
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی آمار
معدل 16.32
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مدرس کارگاه های آموزشی(spss)
مرکز تحقیقات بیمارستان 5 آذر گرگان
یک دوره کارگاه به صورت سلسله جلسات
۱۳۹۴ اکنون
مشاور آمار و متدولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مشاور آمار معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گرگان و واحد های توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان های 5 آذر و صیاد شیرازی گرگان
۱۳۹۴ اکنون
داور آمار و متدلوژی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
داوری متدولوژی و آمار طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مراکز تحقیقات وابسته از جمله(مرکز توسعه تحقیقات 5 آذر ، صیاد شیرازی ، بافت همبند، اختلالات متابولیک ، دندان پزشکی، گوارش و کبد، کودکان و نوزادان، ناهنجاریهای مادرزادی، علوم آزمایشگاهی و همچنین هسته های پژوهش معاونت تحقیقات دانشگاه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)
۱۳۹۴ اکنون
عضو شورای پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
عضو شورای پژوهشی مرکز حمایت از تحقیقات بالینی بیمارستان 5 اذر گرگان و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC)
۱۳۹۳ اکنون
داوری مقاله
ژورنال علمی پژوهشی حکیم جرجانی و مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
مشاور آمار و متدولوژی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مرکز تحقیقات بیمارستان های گلستان و امام خمینی اهواز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
مدرس کارگاه های آموزشی(spss-طراحی پرسشنامه)
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
چهار دوره کارگاه طراحی پرسشنامه
یک دوره کارگاه spss
پروژه‌ها
Normality assessment, a substantial appraisal in medical studies: a simulation study for power comparison of various types of normality tests
British Journal of Applied Science & Technology
The Epidemiology of Trauma in Golestan Province, Northeast of Iran
Journals of Community Health Research
Examine the Relationship Between Mobile Phone Usage and Psychological Health and Academic Success among Medical Students
Educational Developement of Jundishapur
Examine the Relationship between Religious Beliefs and Happiness with Academic Achievement in Medical Students at Ahwaz Jundishapur University of Medi
Educational Developement of Jundishapur
تعیین آزمون نرمالیتی با بهترین توان در حجم نمونه های کوچک‎
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
پایانامه دوره ارشد

احمد حیدری دکتر حامد تابش دکتر آزاده ساکی
مطالعه مورفومتریک و تعیین دی مورفیسم جنسی مورفولژیک عقرب ادونتوبوتوس بی دنتاتوس(Scorpionida:Buthidae Odontobuthus bidentatus)
هفتمین کنگره تحقیقات دانشجویی
پوستر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مهارت ها:
تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای مختلف ازجمله SPSS,NCSS,R,SAS, MINITAB
متدلوژی پروپوزال نویسی
تسلط به نرم افزار R در برنامه نویسی و شبیه سازی
تعیین حجم نمونه و توان مطالعات تحقیقاتی با فرمول و نرم افزارهای G-POWER و NCSS
تدریس کارگاهای SPSS و طراحی پرسشنامه
داوری مقالات علمی پژوهشی
داوری متدلوژی و آمار طرح های تحقیقاتی
جستجو در پایگاه های داده
رفرنس نویسی با استفاده از نرم افزارهای END-NOTE و MENDLEY