فاطمه رضائی

فاطمه رضائی

حقوق خصوصی

۱۲۸ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات