زهرا حلیمی

زهرا حلیمی

کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث

۰ارتباط ۱مهارت
همدان | ملایر
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات