حسین مهدیزاده

حسین مهدیزاده

کاردانی مهندسی عمران

۳ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | فیض آباد
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات