بهروز قهرمانی

بهروز قهرمانی

کارشناسی حقوق

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارمند حقوقی
پارسیان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۰ اکنون
تجارب کاری
۱۳۷۹ اکنون
کارمند حقوقی
پارسیان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات