ریحانه اردی خانی

ریحانه اردی خانی

مشاور حقوقی و کارشناسی ارشد جزاو جرم شناسی

۴ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مشاور حقوقی
موسسه حقوقی نوین نگرش رایکا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مشاور حقوقی
موسسه حقوقی نوین نگرش رایکا