حسین شریفات

حسین شریفات

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۱ارتباط ۲مهارت
خوزستان | رامشیر
کارشناسی دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مهارت ها
توضیحات