اسماعیل اسماعیل زاده

اسماعیل اسماعیل زاده

کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی

۳ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | مهاباد
مدیر
کارخانه قارچ
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر
کارخانه قارچ
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات