موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق

Afagh Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
ارومیه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 10 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از تهران، 5 درصد از اردبیل، 5 درصد از البرز، 5 درصد از خوزستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
بیش از ۱۰ نفر
۷۰%
۷۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی کشاورزی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی کشاورزی گیاهان دارویی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %