محمد سربازی

محمد سربازی

شیمی

۰ارتباط ۱مهارت
اردبیل | پارس آباد
سرپرست شیفت تولید
صانع روی زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد شیمی
تجارب کاری
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
سرپرست شیفت تولید
صانع روی زنجان
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات